هیئت مدیره و مدیرعامل

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

آقای علی نجفی نژاد

عضو هیت مدیره

آقای میثم دومهری

عضو هیت مدیره

آقای علی اکبر ملایی

نائب رئیس هیت مدیره

آقای مهدی غفاری

عضو هیت مدیره

آقای علی محمد چوپانی

رئیس هیت مدیره

آقای محمد رضائی

مدیرعامل

کارکنان

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

خانم مهناز سلیمانی فر

مدیر اداری مالی