هیئت مدیره و مدیرعامل

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

آقای علیرضا خواجه شاهکویی

عضو هیئت مدیره

آقای میثم دومهری

عضو هیئت مدیره

آقای مهدی غفاری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای رضا مبصری

عضو هیئت مدیره

آقای علی محمد چوپانی

رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضائی

مدیرعامل

کارکنان

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

خانم مهناز سلیمانی فر

مدیر اداری مالی