هیئت مدیره و مدیرعامل

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

آقای علیرضا خواجه شاهکویی

عضو هیئت مدیره

آقای میثم دومهری

عضو هیئت مدیره

آقای حامد پاک نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای رضا مبصری

عضو هیئت مدیره

آقای علی محمد چوپانی

رئیس هیئت مدیره

خانم شیلا حاجیلری

مدیرعامل

کارکنان

صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

خانم سارا فرخزاد

کارشناس امور اداری