اهداف صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان

  • ایجاد بستر و زمینه مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری
  • کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی
  • تسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی معمول
  • ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزوده بالا در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته
  • ایجاد ادبیات مشترک و ارتباط بین بانک ها و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های مربوط به دانش فنی